ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1.1

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 30

Διδάσκων: Δρ. Δουβαρτζίδης Σάββας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική – Ιδιότητες, Μεγέθη και Μονάδες – Ανοικτά και Κλειστά Θερμοδυναμικά Συστήματα – Εντατικές και Εκτατικές Ιδιότητες – Εσωτερική Ενέργεια, Ενθαλπία, Εντροπία, Ελεύθερη Ενέργεια Gibbs – Ιδιότητες Καθαρών Ουσιών – Συμπεριφορά P-v-T καθαρών ουσιών – Softwares ιδιοτήτων καθαρών ουσιών – Αρχή των Αντιστοίχων Καταστάσεων – Κινητική και Mοριακή Θεωρία Αερίων – Καταστατικές Εξισώσεις Ιδανικών και Πραγματικών Αερίων  –  Μίγματα Αερίων και Υγρών – Καταστατικές Εξισώσεις Μιγμάτων Αερίων – Θερμοδυναμικές ιδιότητες υγρών και αερίων κατά NASA/JANAF/CHEMKIN –  Αρχή Διατήρησης της Μάζας – Μηδενικός Νόμος της Θερμοδυναμικής – Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής – Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής  – Ιδιότητες του Υδρογόνου – Συντελεστής Joule Thomson – Όρθο Η2 και Πάρα Η2 – Καταστατικές Εξισώσεις στην Περιοχή Υγροποίησης του Υδρογόνου – Υγροποίηση και Αεριοποίηση του Υδρογόνου – Απλός Κύκλος Υγροποίησης Claude – Τροποποιήσεις του κύκλου Claude (Kapitza process, Dual P Claude, Pre-cooled Linde Hampson, Pre-cooled dual P Linde Hampson, Helium Pre-cooled Claude, Pre-cooled mixed refrigerant, Cascaded cycles κλπ) – Χημικές Αντιδράσεις, Καύση και Θερμοχημεία – Χημική Ισορροπία και Ισορροπία Φάσεων – Μέθοδος των Πιθανών Αντιδράσεων – Μέθοδος Άμεσης Ελαχιστοποίησης της Ελεύθερης Ενέργειας Gibbs – Καύση Υδρογόνου – Αδιαβατική Θερμοκρασία Φλόγας – Εναλλαξιμότητα Kαυσίμων σε Kαυστήρες  – Δείκτης Wobbe – Δείκτης Weaver – Θερμικές και Ψυκτικές Μηχανές – Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος Αερίων και Υδρατμού – Οργανικοί Κύκλοι Rankine – Κύκλοι Ψύξης – Μονάδες Συμπαραγωγής Θερμότητας και Ισχύος – Μονάδες Συμπαραγωγής με Fuel Cells – Συνδυασμένοι Kύκλοι και Ανάκτηση Θερμότητας  – Εξεργειακή ανάλυση ενεργειακών διεργασιών και μονάδων – Θερμική βελτιστοποίηση μονάδων.  

Last modified: 11 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.