ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1.2

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 7

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 36

Διδάσκοντες: Δρ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Δρ. Σουλιώτης Μανώλης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μηχανισμοί μοριακής μεταφοράς – Διαχυτότητες θερμότητας, μάζας και ορμής – Yπολογισμός συντελεστών μεταφοράς – Γενικευμένο ισοζύγιο ιδιοτήτων για ασυμπίεστο ρευστό – Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας: Αγωγή, Συναγωγή, Ακτινοβολία – Εξίσωση διάχυσης της θερμότητας με αγωγή –  Οριακές και αρχικές συνθήκες – Mηχανισμοί παραγωγής θερμότητας στα στερεά – Μόνιμη αγωγή θερμότητας – Θερμικές αντιστάσεις –  Μεταφορά θερμότητας σε πτυχωτές επιφάνειες και πτερύγια – Μεταβατική αγωγή –  Συστήματα εντοπισμένης χωρητικότητας – Αναλυτικές λύσεις και διαγράμματα Heisler –  Αριθμητική μέθοδος πεπερασμένων όγκων για προβλήματα πολυδιάστατης και μεταβατικής αγωγής – Μεταφορά θερμότητας με συνολική ροή μεταβίβασης (συναγωγή) –  Νόμος ψύξης του Newton – Θερμικό οριακό στρώμα, – Στρωτή και τυρβώδης ροή σε εσωτερικές και εξωτερικές ροές – Αναπτυσσόμενη και πλήρως ανεπτυγμένη ροή σε σωλήνες – Διαστατική ανάλυση – Μέθοδος Buckingham – Εμπειρικές συσχετίσεις για τον αριθμό Nusselt – Φυσική συναγωγή – Καταστάσεις ροής – Αριθμοί Grashof και Rayleigh – Ψύξη επιφανειών με πτερύγια – Φυσική συναγωγή στο εσωτερικό περιβλημάτων – Βρασμός τύπου δεξαμενής – Συμπύκνωση – Ροή υγρού υμένα σε κεκλιμένο επίπεδο –  Εναλλάκτες θερμότητας – Μέθοδοι ανάλυσης λειτουργίας και σχεδιασμού εναλλακτών θερμότητας – Μεταφορά μάζας – Μοριακή διάχυση μάζας – Νόμος του Fick – Δυαδική διάχυση μάζας σε στάσιμα αέρια – Μείγματα ιδανικών αερίων – Διάχυση σε κινούμενο ρευστό – Ισογραμμομοριακή αντιδιάχυση – Μοντελοποίηση μεταφοράς μάζας – Εξισώσεις διατήρησης ορμής, μάζας, ενέργειας και χημικών ειδών – Οριακές συνθήκες – Διάχυση μέσω στερεού τοιχώματος (διάχυση σε πορώδες και άμορφο στερεό) – Διάχυση λόγω κλίσης πίεσης – Φαινόμενα ροής διαμέσου στερεών – Ροή σε πορώδη μέσα – Συναγωγή μάζας – Αναλογία μεταφοράς θερμότητας και μάζας – Αναλογία Chilton—Cholburn – Ταυτόχρονη μεταφορά θερμότητας και μάζας.

 

Last modified: 11 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.