ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1.5

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 4

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 24

Διδάσκοντες: Δρ. Πολυχρονοπούλου Κυριακή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αποθήκευση αερίου υδρογόνου – Συμπίεση και εκτόνωση – Συστήματα δεξαμενών αποθήκευσης αερίου υδρογόνου – Υποδομές υψηλής πίεσης – Αποθήκευση υγροποιημένου υδρογόνου – Υγροποίηση υδρογόνου – Συσσώρευση πίεσης – Συστήματα δεξαμενών αποθήκευσης υγρού υδρογόνου – Υποδομές διανομής αερίου και υγρού υδρογόνου – Υβριδική αποθήκευση – Υπερκρίσιμη αποθήκευση – Θερμοδυναμικές αναλύσεις – Σύγκριση ενεργειακών πυκνοτήτων – Επαναφορτιζόμενα οργανικά υγρά (λ.χ. μεθυλκυκλοεξάνιο-τολουόλιο) – Αποθήκευση υδρογόνου σε γυάλινες μικροσφαίρες – Προσρόφηση υδρογόνου σε πορώδη υλικά (άνθρακας, οργανικά πολυμερή, ζεόλιθοι κλπ) – Υδατικά έγκλειστα συμπλέγματα υδρογόνου (clathrate hydrates) – Αποθήκευση υδρογόνου σε υδρίδια μετάλλων (στοιχειακά, ιοντικά, ομοσθενή, μεταλλικά κλπ) – Αποθήκευση υδρογόνου σε σύνθετα υδρίδια (βορουδρίδια, υδρίδια αλουμινίου κλπ) – Αποθήκευση υδρογόνου σε χημικά υδρίδια (αντιδρώντα με Η2Ο, θερμικά κλπ) – Αμίδια, Ιμίδια και μίγματα – Μακρυπρόθεσμη αποθήκευση υδρογόνου μεγάλης κλίμακας σε υπόγειες κοιλότητες (πρώην αλατωρυχεία κλπ) – Θέματα ασφαλείας στην αποθήκευση υδρογόνου.

Last modified: 12 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.