ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 2.1

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 7

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 36

Διδάσκων: Δρ. Γούλα Μαρία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ορυκτά Καύσιμα – Βιομάζα και Βιοκαύσιμα – Ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων – Τεχνολογίες παραγωγή βιοκαυσίμων – Καύσιμα Για Fuel Cells – Τεχνολογίες παραγωγής και καθαρισμού του υδρογόνου – Αναμόρφωση υδρογονανθράκων με υδρατμό ή CO2 – Αντίδραση υδραερίου – Μερική οξείδωση – Αυτοθερμική αναμόρφωση – Πυρόλυση βιομάζας – Αεριοποίηση βιομάζας – Διεργασίες και καταλύτες επεξεργασίας καυσίμων – Αντιδραστήρες επεξεργασίας καυσίμων – Πλήρη συστήματα επεξεργασίας καυσίμων – Παραγωγή συμβατικού (γκρι) υδρογόνου – Παραγωγή μπλε υδρογόνου – Παραγωγή ανανεώσιμου (πράσινου) υδρογόνου – Τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης του νερού – Στρατηγικές Power to Gas – Οικονομία των Εφαρμογών Power to Gas – Φωτοηλεκτρόλυση – Θερμοχημική διάσπαση του νερού – Βιολογική παραγωγή υδρογόνου – Αναερόβιος μεταβολισμός – Άμεση βιοφωτόλυση

Last modified: 12 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.