ΜΑΘΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 2.3

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 30

Διδάσκων: Δρ. Πανόπουλος Κυριάκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μοντελοποίηση της ηλεκτρόλυσης του νερού – Μοντελοποίηση Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) – Μοντελοποίηση Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC) – Μοντελοποίηση Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) – Μοντελοποίηση Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) – Απαιτήσεις θερμότητας, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης σε κτίρια – Εφαρμογές ηλεκτρόλυσης/ηλεκτροπαραγωγής σε κτίρια – Εφαρμογές ηλεκτρόλυσης/ ηλεκτροπαραγωγής στη βιομηχανία – Αποθήκευση υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας – Καθαρό υδρογόνο και μίγματα υδρογόνου με άλλα καύσιμα – Αέρια μίγματα για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών – Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος – Τριπαραγωγή Θερμότητας, Ισχύος και Ψύξης – Εφαρμογές αστικής τηλεθέρμανσης – Χρήσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου (oil refining/upgrading) – Χρήσεις στη χημική βιομηχανία (παραγωγή αμμωνίας, μεθανόλης, μεθανίου κλπ) – Χρήσεις στη χαλυβουργία (μέθοδος DRI, on site παραγωγή/κατανάλωση H2, κλπ) – Εφαρμογές παραγωγής θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας – Σύγκαυση υδρογόνου και αμμωνίας σε ατμοηλεκτρικές μονάδες καύσης γαιάνθρακα – Σενάρια ευέλικτης παραγωγής ισχύος από Η2 – Εφαρμογές εφεδρικής και αποκεντρωμένης παραγωγής ισχύος – Μέτρα ασφαλείας σε κτίρια – Μέτρα ασφαλείας στη βιομηχανία.

Last modified: 12 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.