ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 2.4

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 30

Διδάσκων: Δρ. Καββαδίας Κοσμάς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιστορική Έρευνα Ατυχημάτων Υδρογόνου – Αποθήκευση και Μεταφορά Υδρογόνου – Αγωγοί και Δίκτυα μεταφοράς Υδρογόνου – Υλικά δεξαμενών και αγωγών υδρογόνου – Επικίνδυνες Ιδιότητες του Αερίου Υδρογόνου (Ανιχνευσιμότητα, Τάση διαρροής, Τάση άνωσης, Ορατότητα φλόγας, Θερμοκρασία φλόγας, Ταχύτητα καύσης, Ακτινοβολία φλόγας, Δείκτης περιοριστικού οξυγόνου (LOI), Φαινόμενο Joule-Thomson) – Επικίνδυνες Ιδιότητες του Υγρού Υδρογόνου (Σημείο εξάτμισης, Σχηματισμός πάγου, Συνεχής εξάτμιση, Συσσώρευση πίεσης, Υψηλή πυκνότητα ατμών, Ηλεκτρικές εκκενώσεις) – Φυσιολογικοί κίνδυνοι (Ασφυξία, Θερμικά εγκαύματα, Κρυογενικά εγκαύματα, Υποθερμία, Τραυματισμοί από Κύματα Πίεσης και Εκρήξεις) – Φυσικοί κίνδυνοι (Ψαθυροποίηση Μετάλλων, Θερμική σταθερότητα υλικών, Ψαθυροποίηση Χαμηλής Θερμοκρασίας, Θερμική Συστολή Υλικών) – Χημικοί κίνδυνοι (Ευφλεκτότητα, Μίγματα Η2-αέρα ή Η2-Ο2, Επιδράσεις αδρανών, Επιδράσεις αλογονανθράκων, Θερμοκρασία αυτανάφλεξης, Αποστάσεις σβησίματος, Πηγές ανάφλεξης, Φαινόμενα εκρήξεως, Έκρηξη BLEVE, Ενέργεια ανάφλεξης, Επιπτώσεις εκρήξεων) – Κίνδυνοι σε Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης του Υδρογόνου – Κίνδυνοι σε Εφαρμογές Υδρογονοκίνησης (Οχήματα και Σταθμοί Ανεφοδιασμού)– Inherently Safer Design – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας – ΗySafe – Επιπτώσεις του Υδρογόνου σε Υλικά και Εξοπλισμό –Νομοθεσία Ασφάλειας και Μεταφοράς Υδρογόνου – Συστήματα και μέτρα ασφαλείας (ανιχνευτές υδρογόνου, σχεδιασμός δεξαμενών κλπ).

Last modified: 12 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.