MSc in Hydrogen Science and Technology

Προκήρυξη 2023-2024

Προκήρυξη ΠΜΣ 2023-2024

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου”

(MSc in Hydrogen Science and Technology)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024)

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

“Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου” (MSc in Hydrogen Science and Technology).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο πρόγραμμα από 01-06-2023 έως 31-08-2023 (με ενδεχόμενη παράταση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο). Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, πτυχιούχοι/διπλωματούχοι που προέρχονται από Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων, Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών πρώην Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι. (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής κ.λπ.) της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους (εξάμηνα), εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε πενήντα (50) φοιτητές.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500€ συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος, από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο και 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο. Ένα ποσοστό επιτυχόντων μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4957/2022 και Υπουργικές Αποφάσεις. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του http://hydrogen.uowm.gr/ Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Αίτηση εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ., σε ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας. (κατεβάστε…)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές. (κατεβάστε…)
 5. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.
 7. Άλλα πιστοποιητικά (πχ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 8. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 9. Δύο (2) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας.

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

 1. Ο γενικός βαθμός του βασικού πτυχίου/διπλώματος (35%)
 2. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (10%).
 3. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται στο ΑΣΕΠ) με 5 μονάδες για επίπεδο Β2, 7,5 για επίπεδο C1 και 10 για επίπεδο C2 (10%)
 4. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (10%).
 5. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου καταλλήλου επιπέδου, σχετική με την επιστημονική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ. (15%).
 6. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης (20%).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση Προκριματική: Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ελέγχει όλα των απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. Στη συνέχεια καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

Β’ Φάση: Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Γ’ Φάση: Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Δ.Π.Μ.Σ.. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 01-06-2023 έως 31-08-2023 (με ενδεχόμενη παράταση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο). Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier. Στην περίπτωση που επιθυμούν να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ και να κλείσουν ραντεβού (λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας).

Πληροφορίες

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Υπεύθυνος

Ευριπίδης Τσατσιάδης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Ώρες εξυπηρέτησης

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00πμ - 2:00μμ

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ