Προκήρυξη ΠΜΣ 2022-2023

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν για πρώτη χρονιά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

“Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου”

(MSc in Hydrogen Science and Technology).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο πρόγραμμα έως 15-11-2022. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, πτυχιούχοι/διπλωματούχοι που προέρχονται από Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων, Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών πρώην Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι. (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής κ.λπ.) της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Στόχοι / Πληροφορίες

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου» (MSc in “Hydrogen Science and Technology”) έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών που θα συνδράμουν και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη των Τεχνολογιών και της Οικονομίας του Υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία και σε ολόκληρη τη χώρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ